Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chính xác, đúng đắn
  an accurate clock
  cái đồng hồ đúng giờ (chính xác)
  his description is accurate
  sự mô tả của anh ta rất chính xác

  * Các từ tương tự:
  accurately, accurateness