Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accurateness /'ækjurəsi/  

  • Danh từ
    sự đúng đắn, sự chính xác; độ chính xác
    sự bắn chính xác
    độ chính xác cao
    độ chính xác của phép đo