Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conscientious /'kɒn∫i'en∫əs/  

 • Tính từ
  có lương tâm; chu đáo
  a conscientious worker
  một công nhân có lương tâm
  a conscientious piece of work
  một công việc làm chu đáo

  * Các từ tương tự:
  conscientious objector, conscientiously, conscientiousness