Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  nghiêm ngặt; nghiêm khắc
  a strict rule against smoking
  một luật lệ nghiêm ngắt chống hút thuốc lá
  she's very strict with her children
  bà ta rất nghiêm túc với con
  chính xác, đúng
  in the strict sense of the word
  theo nghĩa chính xác của từ
  hoàn toàn, tuyệt đối
  he told me about it in strict secrecy
  ông ta nói với tôi chuyện đó hoàn toàn bí mật

  * Các từ tương tự:
  striction, strictly, strictness, stricture, strictured