Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  giam giữ, nhốt
  is it cruel to confine a bird in a cage?
  nhốt chim trong lồng có nhẫn tâm không?
  sau khi mổ, chị ta bị giam chân ở giường bệnh một tuần lễ
  (+ to) hạn chế
  tôi ước gì diễn giả sẽ giới hạn mình trong phạm vi chủ đề mà thôi

  * Các từ tương tự:
  confineable, confined, confineless, confinement, confiner, confines