Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confinement /kən'fainmənt/  

 • Danh từ
  sự giam giữ; sự giam hãm
  be placed in confinement
  bị giam giữ (trong nhà tù, trong bệnh viện tâm thần)
  sự ở cữ
  her confinement was approaching
  kỳ ở cữ của chị ta đang đến gần