Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confines /'kɒnfainz/  

 • Danh từ
  (số nhiều)
  ranh giới, giới hạn
  beyond the confines of human knowledge
  ngoài giới hạn hiểu biết của con người
  within the confines of family life
  trong giới hạn cuộc sống gia đình