Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hạn chế, hạn hẹp
    it's hard to work efficiently in such a confined space
    thật khó mà làm việc có hiệu quả trong một không gian hạn hẹp như thế