Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều) sự chỉ trích gây gắt, sự phản đối kịch liệt
  chỉ trích ai gây gắt
  (y học) sự nghẹt; chỗ nghẹt

  * Các từ tương tự:
  strictured