Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deterrent /di'terən/  /di'tɜ:rən/

 • Tính từ
  để ngăn cản; để răn đe
  deterrent weapons
  vũ khí răn đe
  Danh từ
  vật để ngăn cản, vật răn đe
  his punishment will be a deterrent to others
  sự trừng phạt anh ta sẽ là một sự răn đe đối với người khác