Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discouragement /di'skʌridʒmənt/  

  • Danh từ
    sự [làm] nản lòng
    điều làm nản lòng
    mặc dù tất cả những điều này làm nản lòng, chị ta không chịu rút lui