Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    drawback of (to) doing something
    [điều] bất lợi
    the great drawback to living on a main road is the constant noise
    sống kề một con đường giao thông chính thì điều bất lợi chính là tiếng ồn liên tục