Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  quá giang
  can I hitch a lift with you as far as the station?
  anh có thể cho tôi quá giang đến nhà ga không?
  cột, buộc, móc
  hitch a horse to a fence
  buộc ngựa vào hàng rào
  get hitched
  (cũ, lóng)
  lập gia đình
  hitch something up
  kéo lên, vén lên (quần áo)
  ông ta kéo quần lên trước khi ngồi xuống
  chị ta vén váy lên cho khỏi bị ướt
  Danh từ
  trở ngại, trục trặc
  sự hạ thủy phải hoãn lại vì một trục trặc kỹ thuật
  cái bỗng nhiên giật mạnh, cái bỗng nhiên đẩy mạnh
  nút buộc, nút thắt

  * Các từ tương tự:
  hitch-hike, hitchhiker