Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    việc rủi ro, việc không may; tai nạn
    về tới nhà sau nhiều rủi ro