Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hitch-hike /'hit∫haik/  

  • Động từ
    đi quá giang