Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhấc lên, nạy lên
  chị ta nhấc chiếc xe đạp lên mui xe
  he tried to hoick the meat out of the tin with a fork
  anh ta dùng nĩa cố nạy hộp thịt

  * Các từ tương tự:
  hoicks