Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • thán từ
    đi, đi, xuỵt, xuỵt! (giục chó săn)