Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obstruction /əb'strʌk∫n/  

 • Danh từ
  sự làm tắc; sự làm nghẽn; sự tắc, sự nghẽn
  your car is causing an obstruction
  xe của anh làm nghẽn đường
  cái cản trở; trở lực
  những vật cản trở đường đi (như cây đổ…)
  (thể thao) sự cản; sự chèn
  commit an obstruction
  cản, chèn (cầu thủ đối phương)

  * Các từ tương tự:
  obstructionism, obstructionist