Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hinder somebody (something) from something (doing something)
  cản trở
  cản trở không để ai làm việc
  sản xuất bị đình trệ vì thiếu nguyên liệu

  * Các từ tương tự:
  hindermost