Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  làm cho chậm lại; làm cho trễ; làm cho muộn lại
  làm chậm tiến độ; làm chậm sự phát triển; trì hoãn tiến trình; trì hoãn sự hoàn thành
  mưa làm chậm trễ việc khởi hành của chúng tôi

  * Các từ tương tự:
  retardant, retardate, retardation, retardative, retardaton, retardatory, retarded, retarder, retarder-equipped