Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imbecile /'imbəsi:l/  /'imbəsl/

 • Danh từ
  người khờ dại, người đần
  Tính từ
  Cách viết khác imbecilic
  /imbə'silik/
  khờ dại, ngu đần
  an imbecile remark
  một nhận xét khờ dại
  an imbecile fellow
  một người ngu đần

  * Các từ tương tự:
  imbecilely