Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (đường sắt) có trang bị bộ phận hãm toa xe