Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  thằng ngốc
  what an idiot I was to leave my suitcase on the train
  tôi thật là ngốc đã bỏ quên vali trên tàu hỏa

  * Các từ tương tự:
  idiot board, idiot card, idiotic, idiotical, idiotically, idiotise, idiotism, idiotize