Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idiot board /'idiət'bɔ:d/  

  • Danh từ
    (truyền hình) máy nhắc (người phát thanh trong một chương trình phát)