Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idiotism /idi'ɔtizm/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hành động ngu ngốc