Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idiotical /idi'ɔtik/  

  • Tính từ
    ngu si, ngu ngốc, khờ dại

    * Các từ tương tự:
    idiotically