Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idiotically /,idi'ɒtikli/  

  • Phó từ
    [một cách] ngu ngốc, [một cách] ngu xuẩn