Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idiotise /'idiətaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm ngu si, làm ngu ngốc