Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idiot card /'idiət'kɑ:d/  

  • Danh từ
    (truyền hình) bảng nhắc (người phát thanh trong một chương trình phát)