Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retardatory /ri'tɑ:dətiv/  

  • Tính từ
    làm chậm trễ