Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người ngu đần, người tối dạ

    * Các từ tương tự:
    dunce's cap