Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ) người trí tuệ phát triển chậm