Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, xấu) người rất ngốc nghếch
    người trì độn (người lớn mà trí óc chỉ bằng đứa bé 8-12 tuổi)

    * Các từ tương tự:
    moronic, moronism, moronity