Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chất làm chậm/ kìm hãm/ ức chế
  thiết bị hãm; guốc hãm
  car retarder
  guốc hãm toa xe

  * Các từ tương tự:
  retarder-equipped