Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

derogatory /di'rɒgətri/  /di'rɒgətɔ:ri/

  • Tính từ
    xúc phạm, xấu
    the word "pigis a derogatory term for policeman
    từ "pig" là một từ ngữ xấu để chỉ cảnh sát