Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demeaning /di'mi:niη/  

 • Tính từ
  làm hạ thấp phẩm giá, làm hạ thấp mình
  he found it very demeaning to have to work for his former employee
  ông ta cho là sẽ hạ thấp mình nếu phải làm việc cho thuộc cấp trước đây của mình

  * Các từ tương tự:
  demeaningly