Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depreciative /di'pri:ʃieitiv/  

  • Tính từ
    làm giảm giá
    làm giảm giá trị