Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm cho có vẻ ít có giá trị; đánh giá thấp
    I find it belittling to be criticized by someone so much younger than me
    tôi thấy bị hạ giá quá khi bị một tên trẻ hơn tôi phê phán