Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depreciatory /di'pri:∫ətəri/  /di'pri:∫ətɔ:ri/

  • Tính từ
    làm giảm giá trị;[có tính chất] gièm pha
    depreciatory remarks about a great achievement
    những nhận xét gièm pha trước một thành tựu to lớn