Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lăng mạ, sỉ nhục
  insulting remarks
  những nhận xét có tính sỉ nhục

  * Các từ tương tự:
  insultingly