Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncomplimentary /'ʌnkɔmpli'mentəri/  

  • Tính từ
    không có tính chất khen ngợi, không làm vui lòng