Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disparaging /di'spæridʒiη/  

 • Tính từ
  gièm pha, chê bai
  disparaging comments
  những lời bình luận gièm pha

  * Các từ tương tự:
  disparagingly