Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    giáng cấp
    ông ta bị giáng cấp từ chánh xuống làm phó