Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  demean oneself
  tự hạ mình
  I would not demean myself to ask for favours from them
  tôi sẽ không hạ mình để cầu xin ân huệ của họ đâu

  * Các từ tương tự:
  demeaning, demeaningly, demeanor, demeanour