Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demeanour /di'mi:nə[r]/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ demeanor)
    cách xử sự; thái độ
    I dislike his arrogant demeanour
    tôi ghét thái độ ngạo mạn của nó