Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheapen /'t∫i:pən/  

 • Động từ
  hạ giá; giảm giá, làm sụt giá
  làm giảm giá trị
  làm như thế chỉ tổ tự giảm giá mình thôi

  * Các từ tương tự:
  cheapener