Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bad-mouth /'bædmaʊð/  

  • Động từ
    (từ Mỹ, tiếng lóng)
    nói ác khẩu (về ai)