Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traduce /trə'dju:s/  /trə'du:s/

  • Động từ
    nói xấu, vu khống

    * Các từ tương tự:
    traducement, traducer