Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (quá khứ backbitten) (thường dùng ở thì tiếp diễn)
    nói xấu sau lưng

    * Các từ tương tự:
    backbiter