Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lăng mạ, sỉ nhục
  Danh từ
  lời lăng mạ, lời sỉ nhục
  add insult to injury
  xem add
  a calculated insult
  an insult to somebody's intelligence
  việc quá dễ không xứng đáng với khả năng của ai

  * Các từ tương tự:
  insulter, insulting, insultingly